Regulamin sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kropka-pracownia.pl

Sprzedającym jest firma Pracownia Kropka – Marta Kowalczyk

z siedzibą w Naprawa 406, 34-240 Jordanów. Zarejestrowana pod numerem NIP:5521540894, Regon:121482212 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu 600208067

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@pracowniakropka.pl

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem ..
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy . prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie . są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:przeglądarka internetowa [nazwa] w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji []minimalna rozdzielczość ekranu [x] pikseli.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury , która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury  z załącznikami, faktury  korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur  w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą
 1. Produkty zamawiane w sklepie Internetowym Pracownia Kropka dostarczamy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione produkty możesz także odebrać osobiście, po uprzednim kontakcie i potwierdzeniu dnia i godziny odbioru
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów sprawdzisz każdorazowo przy podsumowaniu zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży realizujemy od 3 do 21 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty oraz po podaniu niezbędnych danych do personalizacji produktu np. daty uroczystości. Czas ten spowodowany jest ręczną realizacją i każdorazową personalizacją zamówionych produktów.
 5. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest od 5 do 24 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.
 6. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia produktu dostarczonego Ci przez przewoźnika, które mogły powstać podczas przewozu produktu – zgłoś je przewoźnikowi. Ułatwi to procedurę reklamacyjną
 1. Płatność za realizację zamówienia następuję w jeden z poniższych sposobów:
  a) przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy sprzedawcy :                                                                                                                                     PRACOWNIA KROPKA-MARTA KOWALCZYK                                                                                                                                                                                        NAPRAWA 700, 34-240 JORDANÓWING BANK ŚLĄSKI S.A. 97105014451000009277825684

  b) poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24 – DialCom24 Sp. Z o.o. 60-327 Poznań, Kanclerska 15, NIP 7811733852                                              c) gotówką przy odbiorze osobistym

 2. W celu zakupu produktu drogą elektroniczną, Kupujący musi podjąć następujące kroki:  dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”, 
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. 
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 1. Jako Klient będący konsumentem możesz odstąpić od umowy zawartej na
  odległość. Masz na to 14 dni od dnia wydania rzeczy. Nie musisz podawać
  przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać:

  1. elektronicznie na adres: kontakt@pracowniakropka.pl
  2. pocztą na adres Pracownia Kropka – Marta Kowalczyk Naprawa 406, 34-240 Jordanów
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako
  objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez
  konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub
  na odległość nie przysługuje Ci jako konsumentowi w odniesieniu do
  umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją
   wyraźną zgodą i poinformowaliśmy Cię przed rozpoczęciem
   świadczenia, że po tym, jak spełnimy świadczenie, utracisz prawo do
   odstąpienia od umowy;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
   wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu
   Twoich indywidualnych potrzeb;
 4. Za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru,
  cech i funkcjonowania odpowiada Klient
 5. Produkt musisz odesłać niezwłocznie w terminie 14 dni po złożeniu
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz inny sposób dostarczenia
  produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w naszym sklepie – Klient
  otrzymuje równowartość najtańszej formy dostawy
 7. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od
  umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w
  rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz
  produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna:
  art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
  2014 r., poz. 827).]
 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na podstronie „reklamacja” , jednak nie jest to obowiązkowe. 
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15-10-2020 

Wyróżnij się niepowtarzalnym prezentem!

Wszystkie produkty
są ręcznie robione!

Z najwyższej jakości
materiałów!